BAŞKAN TARHAN : '' ÖNCE BÜYÜKŞEHİR SONRA BAKANLIK KARAR VERDİ ''

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, son günlerde Mersin’de tartışma konusu olan Davultepe Mahallesinde yapılması düşünülen küçük sanayi sitesiyle ilgili suskunluğunu bozdu.

GENEL 02.03.2021, 16:33 02.03.2021, 20:05
BAŞKAN TARHAN : '' ÖNCE BÜYÜKŞEHİR SONRA BAKANLIK KARAR VERDİ ''

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, son günlerde Mersin’de tartışma konusu olan Davultepe Mahallesinde yapılması düşünülen küçük sanayi sitesiyle ilgili suskunluğunu bozdu. Tarhan, meclis toplantısında, söz konusu alanla ilgili yaptıkları itirazları belgeleriyle açıklarken, planın herkesin içine sinecek şekilde yeniden görüşülmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin gündeminde yoğun biçimde tartışılan yeni sanayi sitesi yapılacak alanla ilgili sessizliğini bozan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, süreçle ilgili tüm detayları ayrıntıları ile anlattı. Başkan Tarhan, mart ayı meclis toplantısında tartışılan alanla ilgili yaptıkları itirazları belgeleriyle birlikte aktardı.

“Tüm itirazları yaptık”

Başkan Tarhan, Davultepe’ye yapılması planlanan küçük sanayi sitesi alanı üzerine gündemi yoğun şekilde meşgul eden tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede tarım yapan çiftçilerin ve Mezitli Sanayi Sitesi esnafının da dinleyici olarak katıldığı meclis toplantısında Başkan Tarhan, olayı farklı zemine taşıma gayretinde olanlara tepki gösterdi. Konuyla ilgili ilk günden itibaren hiyerarşik sıralamaya göre tüm gerekli itiraz ve düzenlemeleri yaptıklarını belirten Tarhan, önceden bir bölümü tarım alanı, bir bölümü de orman ve hazine arazisi olan, 2/b maddesi aracılığı ile bazı şahıslar tarafından özel mülkiyete konu edilen bölgenin, Mersin İl Toprak Koruma Kurulunun 11.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı ile tarım dışı amaçla kullanılması ve planlanmasının uygun görüldüğü bilgisini aktardı.

“En baştan itirazımızı yaptık dikkate alınmadı”

Toprak Koruma Kurulu Kararı sonrası 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan ‘Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’ kararı ile bölgenin imara açıldığı bilgisini veren Tarhan, “Söz konusu bölge bu nazım imar planında entegre tesislerin de yapılabileceği tarım ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesi niteliğinde ‘Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi’ olarak planlanmıştır. Mezitli Belediye Başkanlığı olarak Nazım İmar Planına yönelik, askı süreci içerisinde 06.03.2018 tarih ve 785/2212 sayılı yazı ile itirazlarımızı Büyükşehir Belediyesine gönderdik. İtirazların 9’ncu maddesinde; geniş bir etki alanında çevre sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyebilecek bu tür organize üretim ve sanayi bölgelerinin kentsel alanların dışında yer seçmesi, tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri için organize sanayi bölgelerinde (OSB) olduğu gibi ayrı, sektörel planlama süreçlerinin işletilmesi gerektiği belirtilmiş, OTB kullanım kararının bu bölgeden kaldırılması, imara bu nazım imar planı kararları ile açılan tartışma konusu alanın ‘Tarım Alanlarına’ eklenmesi, ulaşım sisteminin de buna bağlı olarak yeniden değerlendirilmesi önerilerek itiraz edildi. Bu itirazlarımız 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yeniden onaylanan ‘Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının’ son haline de askı süreci içerisinde, aynı gerekçelerle 04.09.2018 tarih ve 2426/8708 sayılı yazımız ile tekrar itiraz edilmiştir. Bu itirazda, planda Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi kullanım kararının sürdürüldüğü söz konusu alana yönelik itirazlarımız gerekçeleri ile yinelenmiştir. Son olarak; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararı ile plana yönelik tüm itirazlarla birlikte, İdaremiz itirazları da reddedilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı kesinleşmiştir” dedi.

“Önce büyükşehir sonra bakanlık aynı kararı verdi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük sanayi sitesi tartışmasına konu edilen tarımsal nitelikli alanların, ilk önce Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri (OTB) olarak planlandığına vurgu yapan Tarhan, “Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ve bakanlık makamının 03.04.2017 tarihli oluru ile uygun görülen ‘Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında’; sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 825sayılı kararı ile onaylanan ‘Mersin İli 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planında’ bahse konu alan için ‘Organize Tarım Bölgesi’ kararı öngörülmüş, sonradan onaylanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı için uygun üst ölçekli plan kararı oluşturulmuştur. Bölgenin küçük sanayi sitesi alanına dönüştürülmesi süreci de ilk olarak Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılan plan değişikliği ile başlamıştır. Bakanlık makamının 20.09.2019 tarihli Olur’u ile uygun görülen plan değişikliğiyle, önceki planda OTB olarak belirlenen söz konusu alanın tamamı ‘Kentsel Servis Alanına’ dönüştürülerek, ‘Belediye Hizmet Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Toplu İşyerleri ve Küçük Sanayi Sitesinin yer aldığı kentsel ölçekteki çalışma alanları’ kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır” diye konuştu.

“Bu kadar büyük alanın işaretlenmesini de doğru bulmadık”

Tarhan, belediye olarak bölgede küçük sanayi sitesi yapımının hedeflendiğinin bilindiği, bu amaçla işaretlenen alanın, ilçe ölçeğinde ihtiyaç duyulan alan büyüklüğünün çok üstünde olduğu, mevcut durumda yoğun narenciye bahçeleri olarak kullanılmakta olan, tarımsal faaliyetlerin ve üretimin devam ettirilmekte olduğu söz konusu alanda öngörülen plan kararının büyüklük, yer seçimi ve kullanım kararı içerikleri ile tekrar değerlendirilmesi’ yönündeki itirazların 01.11.2019 tarih ve 2390/10670 sayılı yazı ile askı süreci içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletildiğini ifade etti. Tarhan, “Bakanlıkça yapılan itiraz değerlendirmesi sonucunda, itiraza konu alanın, otoyol bağlantı yolunun doğu kesiminde kalan kısmında, bakanlık makamının 19.02.2020 tarihli onayı ile plan değişikliği öncesi kullanım kararı olan ‘Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı’ kararına dönüşmüştür. Otoyolun batı kısmında kalan alanda ise küçük sanayi sitesi amaçlı “Kentsel Servis Alanı” kararı sürdürülmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yeniden askıya çıkartılan, bu ÇDP değişikliğine de askı süreci içerisinde 40 adet itiraz başvurusu gerçekleşmesine karşın 30.04.2020 tarih ve E.95767 sayılı yazısı ile tamamı reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Küçük sanayi sitesine dönüştürülme kararı’

Planın kesinleşmesinin ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 825 sayılı kararı ile onaylanan ‘Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında da değişikliğe gidildiğine belirten Başkan Tarhan, süreci şöyle anlattı:

“Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2020 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile ‘Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı’ olarak planlı iken küçük sanayi sitesi yapılmak üzere ‘Kentsel Servis Alanı’na dönüştürülmüş, yapılan itirazlar da 14.10.2020 tarih ve 580 sayılı karar ile reddedilmiştir. Aynı tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında alınan 379 sayılı karar ile tartışma konusu bölge için; ‘Küçük Sanayi Alanı’ ve bu kullanıma hizmet verecek ‘ticaret alanı’, ‘kamu hizmet alanı’, ‘spor alanı’, ‘sağlık tesisi alanı’, ‘ibadet alanı’ ve ‘genel otopark alanı’ olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanmış plan değişikliği onaylanmıştır. Yapılan itirazlar da Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarih ve 581 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Yapılan değişikliklerin kesinleşmesinin ardından, özel müellif tarafından hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiş, Mezitli Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 149 sayılı kararı ile ‘yürürlükte bulunan üst ölçekli nazım imar planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen’ uygulama imar planı değişikliği teklifi kabul edilerek, onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işlemine ait dosya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 15.02.2021 tarihli yazısı ile İdaremize gönderilmiş, 17.02.2021 tarihinden itibaren İdaremizce 1 ay süre ile askıya çıkartılmış olan söz konusu uygulama imar planı değişikliğine ilişkin dokümanlar halen belediye ilan panoları ile resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Plan değişikliğine ilişkin ilgili mahalle muhtarlıklarına da mevzuat hükümleri gereğince duyuru yapılmış, gerekli belgeler ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Plan değişikliği işlemine ilişkin, askı süreci içerisinde gerçekleşecek olan itiraz başvuruları, askı süresinin tamamlanmasını müteakip değerlendirilmek ve Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilecektir.”

Tüm meclis üyeleri oy birliği ile karar aldı

Başkan Tarhan’ın yaptığı açıklama sonrası Mezitli Belediye Meclisinin Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinin tamamı tarafından Mezitli’de küçük sanayi sitesi içerisindeki ‘mevcut esnaf’ tarafından da kabul görecek alan planlamasının, ‘uygulama imar planına yapılacak itirazlar’ da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, yeni bir değerlendirme kararı çıkması halinde ilgili meslek odaları, kurum ve STK’ların da önerileri ile birlikte karar üretilmesi, bu alanın her koşulda Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde yer seçiminin, mevcut sanayi esnafının sayısı dikkate alınarak yapılması yönündeki önerilerin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

“Modern tesis isteriz ancak içimize sinmeli”

Mezitli Sanayi Sitesi esnafı ve bölgede tarım yapan vatandaşların da yer aldığı meclis toplantısında alınan karar alkışlarla karşılandı. Gösterdiği duyarlı yaklaşım nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkürlerini ileten esnaf, “Daha modern şekilde halkımıza hizmet vermeyi elbette en çok biz isteriz ancak, yeni sanayi sitemizin tüm halkımızın içine sinecek bir bölgede yapılması en büyük dileğimiz. Başkanımız Neşet Tarhan, her zaman olduğu gibi en sağduyulu kararın alınmasını sağlamıştır. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

‘Sesimizin duyulması gurur verdi’

Mezitli Belediye Meclisinin çiftçiye sahip çıkması nedeniyle teşekkürlerini ileten üreticiler ise “Sesimizin duyulması bizleri çok mutlu etti. Sanayinin başka yere yapılması onları hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Ancak elimizde az miktarda kalan tarım arazisinin kurtarılması hem ülkemiz için milli servet hem de istihdam açısından son derece önemlidir. Yeniden değerlendirilmesi kararı alan tüm meclis üyelerine ve Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ederiz” dediler.

banner290
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 13 Nisan 2021
İmsak 04:39
Güneş 06:03
Öğle 12:47
İkindi 16:26
Akşam 19:21
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Ümraniye 29 41
9. Tuzlaspor 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 29 47
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Burnley 31 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
sanalbasin.com üyesidir