banner128
AHMET AKIN
AHMET AKIN
Yazarın Makaleleri
YURT DIŞINDA MUKİM (YERLEŞİK) FİRMADAN ALINAN DANIŞMANLIK VE YAZILIM HİZMETİ KARŞILIĞINDA YAPILACAK ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ VE KDV STOPAJI
  I-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:   5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun birinci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların...
ŞİRKETLERDE AVANS KAR PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira...
ALINAN VE VERİLEN YABANCI PARA CİNSİNDEN SİPARİŞ AVANSLARININ DÖNEM SONUNDA ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ DÖNEM KAZANCIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 280'inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici yerine alış bedelinin esas alınacağı, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı;...
KOYU MUHAFAZAKARLIK VE KATI MİLLİYETÇİLİK EVRENSEL OLMAYI ENGELLİYOR
Evrensellik ilkesi, hem bilgi hem de siyasal ve sosyal alanlarda mutlak geçerliliği ve mekana bağlı kalınmadığını savunan anlayış biçimidir. Bu anlamda evrensellik tüm insanlık tarafından benimsenmiş ilkeleri şart koşar. Gerçekliğin bir...
SAT-GERİ KİRALA İŞLEMİ İLE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR
12 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla finansal kiralamaya getirilen değişiklikler neticesinde 'Sat ve Geri Kirala” işlemi beraberinde vergisel avantajlar getirerek daha geniş uygulama alanı bulmuş durumdadır....
İHRACATA İLİŞKİN FATURA TARİHİ VE İHRACAT KAPANIŞ TARİHLERİNİN FARKLI OLMASI DURUMUNDA KDV ve KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettiği safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde,...
HAVAYOLLARI ACENTELERİNİN BELGE DÜZENİ
Seyahat acenteliği faaliyetinde bulunan firmaların uçak bileti satışı karşılığında alınan komisyon tutarlarının belgelendirilmesi aşağıda yazılı olduğu şekildedir: VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel...
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ İÇİN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNDE KDV UYGULAMASI
Limanlarda, hava meydanlarında ve serbest bölgelerde yerli ve yabancı firmaların uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak verilen aracılık hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı ile söz konusu aracılık...
YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI
A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye...
HUKUKUN GÖZYAŞLARI DİNMEDEN TÜRKİYE’DE HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK
Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in söylediği gibi; 'Bir günlük adaletle yönetim, 60 yıl ibadet etmekten daha üstündür.” Aslında adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır ve medeniyetin ilk şartıdır. Adaletin egemen olmadığı...
MERSİN BAŞKANLARINI ARIYOR
Çoğunlukla, partimizin adayı diyerek yeteri kadar tanımadığımız kimseleri belediye başkanı seçiyoruz.Yetersiz birisinin seçilmesinden sonra da oy verdiğimize pişman oluyoruz ve belediye başkanından nasıl kurtulacağımızın hesaplarını...
DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ VE KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef olarak tanımlanmakta ve bunların sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar vergiye tabi tutulmaktadır. Bununlaberaber Gelir Vergisi Kanununun 3.maddesindeki şartları...
DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELER TEBLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bu tebliğ hükümlerine göre:   1)Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmelerinde...
KONKORDATO BİR İFLAS ANLAŞMASIDIR
Konkordato'nunTürkçe karşılığı 'iflas anlaşması”dır. Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan...
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Peşin Ödeme: İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı herhangi bir risk üstlenmemekte, ithalatçı ise malların gönderilmemesi yada malların sipariş niteliğine...
SÖZLEŞMEYE DAYANARAK KESİLEN CEZANIN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI
Kurumlar Vergisi Yönünden: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi kurum kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı;...
BİR ÜLKENİN GELECEĞİ, O ÜLKE İNSANLARININ GÖRECEĞİ EĞİTİME BAĞLIDIR.
Beş yıldızlı oteller ayarında okul binaları da yapsak bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan öğrenciye el veren, ona dokunan öğretmene verdiğimiz değerdir. Bugün dünya ekonomik krizin çözümünü eğitimde arıyor. Türkiye'de eğitimin,...
YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, terör, ekonomik kriz, dış ilişkiler, sosyal ve etnik sorunlarla mücadele etmeye çalışan Türkiye'de zaman kaybedilmeye devam ediliyor. Türkiye'nin sosyal ve toplumsal dokusu göz önüne alınmadan günübirlik...
BİLANÇODA KAYITLI TAŞIMAZLARIN DEĞERLERİNİN YENİDEN HESAPLANMASI
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI
VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN: Genellikle kat/arsa karşılığı inşaatlarda;  - Kat karşılığı olmak üzere arsa sahibine daire verilmesi durumunda karşılığı ayni olan bir taahhüt söz konusudur. Arsa sahibi arsasının bir kısmını müteahhide...
MERSİN’İN PARLAYAN YENİ YILDIZI... “ÖZEL ŞİŞECAM MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ”
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) bünyesinde, öğrencilerin tamamına mükemmel bir gelecek için; Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, Mesleki ve Teknik alanda kaliteli eğitim veren, bilim ve teknolojide kendine denk kurumlar ile rekabet...
YURTDIŞINDAKİ BİR FİRMAYA İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETİNİN KURUMLAR VERGİSİ VE KDV AÇISINDAN DURUMU
Sözleşme gereği yurt dışında bulunan işletmeye internet üzerinden verilen danışmanlık hizmetinde Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) uygulaması aşağıda yazılı şekildedir:   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:   5520...
ANONİM ŞİRKET PAY SENETLERİNİN SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Değer artışı kazançları" başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde, "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. 1. İvazsız olarak iktisap...
TRANSİT TİCARETİN KDV ve Ba-Bs BİLDİRİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Transit Ticaret: Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya...