REKTÖRE BAK REKTÖRE ...

TSYD Aydın İl Temsilcisi ve BEKLENENGAZETE köşe yazarı Suat Deniz'in '' Sayın Cumhurbaşkanına mektup '' isimli makalesinde gündeme getirdiği iddialar ' bu adam nasıl Rektör oldu ? ' ' nasıl hala Rektör '' dedirten cinsten. Adnan Menderes üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir

GÜNCEL 01.07.2020, 14:25
REKTÖRE BAK REKTÖRE ...

TSYD Aydın İl Temsilcisi ve BEKLENENGAZETE köşe yazarı Suat Deniz'in '' Sayın Cumhurbaşkanına mektup '' isimli makalesinde gündeme getirdiği iddialar ' bu adam nasıl Rektör oldu ? ' ' nasıl hala Rektör '' dedirten cinsten.

İşte Suat Deniz'in Adnan Menderes üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir hakkında dile getirdiği iddialara ilişkin o yazı ;

Sayın Cum­hur­baş­ka­nı’na günde kaç mek­tup ya­zı­lı­yor­dur, kaçı önüne gi­di­yor­dur, ka­çı­na dönüş ya­pı­lı­yor­dur bi­le­mi­yo­rum ama ben bu­ra­dan şan­sı­nı de­ne­mek is­ti­yo­rum.
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, ya­zı­mı çok fazla uzat­ma­ya­ca­ğım. Aydın’da rah­met­li Adnan Men­de­res’in adını ta­şı­yan Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si’nin şu anki Rek­tö­rü Prof. Dr Osman Sel­çuk Al­de­mir’i ne kadar ta­nı­yor­su­nuz ? Bu­gü­ne kadar neler yap­tı­ğı­nı size an­la­tan var mı ? Varsa zaten sorun yok ama ben yoksa nok­ta­sın­dan baş­la­mak is­ti­yo­rum.
Bir kere Tür­ki­ye’nin hiç­bir üni­ver­si­te­sin­de adı bu kadar kötü anı­lan baş­kan bir rek­tör yok­tur. Niye mi ?
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, ADÜ Rek­tö­rü Osman Sel­çuk Al­de­mir’in 2014 yı­lın­da 11 aday­lı rek­tör se­çi­min­de yak­la­şık 800 aka­de­mis­ye­nin 12 oyunu al­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz ?,
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, Osman Sel­çuk Al­de­mir’in yerel ve ulu­sal ba­sın­da “ADÜ’de aşk skan­da­lı” ha­ber­le­ri­ne man­şet ol­du­ğu­nu bi­li­yor munuz ?
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, Bu konu “AŞK SKAN­DA­LI” ile il­gi­li 08.11.2019 ta­ri­hin­de 09.51.25’de CİMER’e şi­ka­yet baş­vu­ru­su ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu­su­nuz ? Aynı şe­kil­de Aydın Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na 2019/22946 Dosya No ile bir baş­vu­ru ol­du­ğu­nu bi­li­yor munuz ?
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım; ADÜ Rek­tö­rü Osman Sel­çuk Al­de­mir hak­kın­da 12 Şubat, 14 Şubat 19 Şubat ta­rih­le­rin­de “Er­do­ğan'ın ata­dı­ğı rek­tö­rün sahte sucuk ola­yın­dan sonra bir skan­da­lı daha or­ta­ya çıktı
AKP'li Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Al­de­mir, ara­la­rın­da hu­su­met bu­lu­nan öğ­ret­me­ne if­ti­ra attı. Al­de­mir, hak­kın­da açı­lan da­va­da su­çu­nu kabul etti. Yerel mah­ke­me­nin ver­di­ği 2 ay 15 gün­lük ceza Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan onay­lan­dı. Al­de­mir'in sahte sucuk skan­da­lın­dan da ceza al­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tı” ko­nu­la­rın­dan çok sa­yı­da ga­ze­te­ye man­şet ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu­su­nuz? Yani sayın Cum­hur­baş­ka­nım ata­dı­ğı­nız rek­tö­rün geç­miş­te sa­bı­ka­sı ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu­su­nuz ?
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, KRT isim­li in­ter­net si­te­sin­de­ki (uy­du­dan tv ya­yı­nı da var) bir ha­ber­de “Bir­bir­le­ri hak­kın­da 11 dava açan ta­raf­lar ara­sın­da­ki hu­su­met teh­dit­le­re vardı. Al­de­mir, o za­man­da okul mü­dü­rü olan öğ­ret­me­ne ve işine if­ti­ra at­mak­tan do­la­yı ceza aldı. Al­dı­ğı ha­ka­ret ce­za­sı­na si­nir­le­nen Al­de­mir, A.Ş.’nin mü­dür­lük yap­tı­ğı oku­lun bu­lun­du­ğu ma­hal­le muh­tar­lı­ğı­na, oku­lun öğ­ret­men­ler oda­sı­na, va­li­lik ve Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na hak­kın­da “erkek ço­cuk­la­ra cin­sel ta­ciz­de bu­lun­du­ğu” id­di­ala­rı­nı içe­ren mek­tup­lar gön­der­di.” Diye haber ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yor muy­du­nuz yani ata­dı­ğı­nız rek­tö­rün böyle bir ha­be­re konu ol­du­ğu­nu bi­li­yor muy­du­nuz ?
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, her ko­nuş­ma­sın­da FETÖ’den DHKP/C’den nef­ret­le söz eden ata­dı­ğı­nız rek­tö­rün eşi­nin, geç­miş yıl­lar­da Bolu Ce­za­evi’nde yatan DHKP’C’l, bir mah­ku­ma mek­tup yaz­dı­ğı­nı bunun twi­ter­da pay­la­şıl­dı­ğı­nı bi­li­yor muy­du­nuz? Aynı ki­şi­nin sizin EVET” kam­pan­ya­sı yü­rüt­tü­ğü­nüz dö­nem­ler­de “HA­YIR­LI’ olsun iba­re­si­ni bü­yü­tüp üs­tü­ne çiçek koy­du­ğu­nu ve pay­laş­tı­ğı­nı bi­li­yor muy­du­nuz?
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım ata­dı­ğı­nız rek­tör ile Genel Sek­re­te­ri Baki A’nın ta­ri­kat şey­hi­nin elini öp­tü­ğü gö­rün­tü­ler­le Tür­ki­ye ka­mu­oyu­nu meş­gul et­ti­ği­ni bi­li­yor munuz ?
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, Sayın Rek­tör’ün sokak ara­la­rın­da ben ve eşime göz­da­ğı verip fo­toğ­ra­fı­mı­zı çek­tir­di­ği­ni, işi gücü bı­ra­kıp bizi takip et­ti­ği­ni, te­le­viz­yo­na çıkıp hiç sı­kıl­ma­dan par­mak sal­la­yıp (O karı koca ga­ze­te­ci) di­ye­bi­lecek kadar sözde li­ya­kat sa­hi­bi bir şah­si­yet ol­du­ğu­nu bi­li­yor mu­su­nuz )
Sayın Cum­hur­baş­ka­nım ata­dı­ğı­nız rek­tö­rün Aydın Va­li­si iken sayın Yavuz Selim Köş­ger’den silah ruh­sa­tı mü­ra­ca­atı yap­tı­ğı­nı, olum­suz yanıt alın­ca da tü­fek­çi­ye git­ti­ği­ni ve muh­te­me­len tüfek al­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz ?
Sayın cum­hur­baş­ka­nım, bence tüm bu yaz­dık­la­rı­mı bi­li­yor mu­su­nuz ? Çünkü size bu ko­nu­la­rı ak­ta­ra­cak ce­sa­ret­li in­san­lar bu mem­le­ket­te yok. Her­kes kol­tuk pe­şin­de, yu­ka­rı­da yaz­dık­la­rım kadar 2 sayfa daha ya­za­cak­la­rım da var ama ben ya­zar­ken yüzüm kı­za­rı­yor, uta­nı­yo­rum, sı­kı­lı­yo­rum, ve en önem­li­si ADÜ’de öğ­re­nim gören 45-50 bin genç için çok üzü­lü­yo­rum üzü­lü­yo­ruz.

Sayın Cum­hur­baş­ka­nım Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si’nden sa­de­ce bir kaç ger­çe­ği bel­ge­le­ri ile si­zin­le pay­laş­tım. Sayın rek­tör şimdi gene Efe­ler Ka­ra­ko­lu’nda so­lu­ğu alır ki alış­tık artık. Ha Efe­ler Ka­ra­ko­lu de­miş­ken orada sayın rek­tö­rün ne zaman, ne şe­kil­de, nasıl ka­yıt­la­ra geç­ti­ği­ni de bir sorar mı­sı­nız ? Birde eğer yo­lu­nuz bu­ra­la­ra dü­şür­se Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si’ni bir zi­ya­ret et­se­niz meş­hur Da­nış­man Romeo Emre ile ta­nış­sa­nız, ADÜ Kam­püs­te ihale edi­len yer­le­rin dos­ya­la­rı­nı bir okut­sa­nız acaba düz­gün mü diye bak­sa­nız daha neler neler öğ­re­ne­cek­si­niz ama .. aması var. Say­gı­la­rım­la sayın Cum­hur­baş­ka­nım….

Yorumlar (1)
Kadir Yılmaz 5 ay önce
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi böyle bir Rektör görmemiştir.
Bir okul müdürüne erkek çocukları taciz ediyor diye iftira attıp önce red edip sonra kamera kayıtları ile kabul eden kişi den Allah ümmeti müslümanı korusun. Evli bir çocuğu olan kadin ile zinası sonrası kocasını oyuna getirmek için girdiği kumpas gerçekten korkunç. Her platformda milliyetçilikten dem vuran eşinin PKK militanı ve MİT Tırları sanığına Facebook adresinden paylaşımları yok artık dedirten cinsten. Şeytan bile müslüman mintanı ile geziyor. Öğrenci ile ilişkisi hiç kabul edilir değil elbet. BESYO mezunu H.D yi önce Genel Sekreter yaptığı kişi İncirliovada belediye de görev yaparken onun yanına işe yerleştiren rektör olunca diş hekimliğine alan akibetinde Dekanı olduğu okula Yüksek Lisansa aldırması tuz kokmuş dedirten cinsten. Bununla bitse iyi eğitim fakültesinde ki asıldığı bayan asistanları ölüm ile tehdit ettiği YÖK e gizli tanık olarak ifade edildiği konuşulanlar arasında.
Bizim sahte sucuk üretmekten 3 ay meslekten men cezası olan rektör.
Devlete de yazık Millete de yazık.
Bunu atatan her kimse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nın gereğini yapması Farz olmuştur.
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:26
Öğle 12:34
İkindi 15:11
Akşam 17:33
Yatsı 18:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 10 15
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Boluspor 10 7
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7
sanalbasin.com üyesidir